[012] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานประเมินตนประจำปีการศึกษา 2562

รายงานประเมินตนประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินงาน

(สรุปสิ้นปีการศึกษา 2563)
รายงานประเมินตนเองส่วนที่ 1
รายงานประเมินตนเองส่วนที่ 2
รายงานประเมินตนเองส่วนที่ 3
รายงานประเมินตนเองส่วนที่ 4

รายงานประเมินตนประจำปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

Watnuntaram 
School