ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อกับทางโรงเรียน

ที่ตั้ง: เลขที่ 241 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนาตำบลสันทราย   อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50110

โทรศัพท์ / โทรสาร 053-451131

E-mail Address : ntrschool@watnuntaram.ac.th

Website:  http://www.watnuntaram.ac.th

สังกัด:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓

Watnuntaram 
School