Coding at School

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง(Coding) ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะดังกล่าวตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น และช่วงวัย ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ การฝึกทักษะด้าน Coding ผ่านสื่อ Unplugged Coding และ Code.org ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้สื่อการฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อคคำสั่ง Scratch และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ Kidbright และ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ