ศูนย์รวมสารสนเทศ

Watnuntaram School Data And Information Center

เข้าระบบ(Login) ด้วยอีเมล์ของโรงเรียนวัดนันทาราม ....@www.watnuntaram.ac.th ก่อนทุกครั้ง

หลักสูตรและงานวิชาการ

ข้อมูลและสารสนเทศด้านหลักสูตร งานวิชาการ ตารางสอน ตารางเรียน  ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านวิชาการ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

งานประกันคุณภาพ

ข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายใน ภายนอก สรุปผลการประเมินคุณภาพ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

งานทะเบียน

ข้อมูลและสารสนเทศด้านงานทะเบียน ข้อมูลนักเรียนประจำปี  รายชื่อ สถิติ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล DMC  SchoolMIS  เอกสาร หลักฐานต่างๆ สำมะโนผู้เรียน และอื่นๆ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

งานวัดผล ประเมินผล

ข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวัดผล ประเมินผล การวัดผลประจำภาคเรียน/ปีการศึกษา  การสอบวัดผลทุกรูปแบบทั้งระดับชั้นเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่ฯ และ ระดับชาติ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ศูนย์รับ-ส่ง ข้อมูลครู บุคลากร

ศูนย์รับ-ส่ง แชร์ข้อมูล ระหว่างครู บุคลากร สามารถส่งข้อมูลถึงกันในกลุ่มครู บุคลากร โรงเรียนวัดนันทาราม (Full Access)

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

รายชื่อและอีเมล์สำหรับติดต่อ

ข้อมูลรายชื่อครู บุคลากร และ อีเมล์สำหรับติดต่อ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่ม Watnuntaram School Data And Information Center

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล