เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดนันทาราม
ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงชนกนันท์ วรรณแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยครับ