นวัตกรรมหรือผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาด้วยศิลปะ ดนตรี กีฬา และสมาธิ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข