มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้มอบ