ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1-3 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ครูรินพร บุญชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูให้การอบรม สร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย ควาประพฤติของนักเรียน และจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย และมีสมาธิ ในการเรียน