ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้นำนักเรียนชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 เดินทางไปเรียนรู้ที่วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง