การนิเทศจากท่าน ศน.สุจินตา คำเงิน ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ในวันที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้รับการนิเทศจากท่าน ศน.สุจินตา คำเงิน ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับคำแนะนำในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายๆ ด้าน ทางโรงเรียนวัดนันทาราม จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้