แข่งขันจินตคณิต ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันจินตคณิต ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน จินตคณิต (คณิตคิดเร็ว) ในวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยมีโรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านลาน และโรงเรียนบ้านโป่งถืบ เข้าร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับเกียรติจากนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นับเป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะด้านการคำนวณให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนวัดนันทาราม ขอขอบคุณทีมงานจัดการแข่งขันโดยทีมงาน อาจารย์สัญญา สมตา และ ขอบคุณสถานที่จากเทศบาล ตำบลสันทราย มา ณ ที่นี้ดวย