ส่งเสริมการเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักและเคารพในระบอบประชาธิปไตย โดยจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางสาวคำน้อง ลุงจ่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากพรรคนันทารามก้างใกลใส่ใจพัฒนา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565