ศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย จัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดนันทาราม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายอดิศร แสนแปง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย ในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดนันทาราม โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง และโรงเรียนบ้านสันต้นดู่