ร่วมงานบุญสรงน้ำพระธาตุวัดนันทาราม

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 โดยนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ครูและนักเรียนได้ร่วมงานทำบุญงานสรงน้ำพระธาตุวัดนันทาราราม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามร่วมแสดงการตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนรำ และนำนักเรียนร่วมทำบุญในงานดังกล่าว