รับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.3

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้รับการนิเทศจากนางรัชนี อุดทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสักการะ ทะนันชัย และนางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ คณะศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในด้านการเรียนการสอน ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน ให้คำแนะนำและติดตามมาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Leaning loss) โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ