พ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลสันทราย โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาพ่นยาเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา