พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา่ 2565 …..ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกถึงความเคารพ นบน้อบ และระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ และด้านการมีจิตสาธารณะ โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้มอบ และเป็นประธานในพิธี