พัฒนาสวนเกษตรและปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารนันทารัฐ

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้พัฒนาสวนเกษตรเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปรับภูมิทัศหน้าอาคารนันทารัฐเพื่อให้มีถนนที่กว้างขึ้น สะดวกต่อการสัญจร การเดินทางของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าืที่ รถขุดเจาะ และอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลสันทราย โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ทางโรงเรียนวัดนันทารามจึงขอขอบคุณมา ณ ทีนี้

ปรับภูมิทัศน้าอาคารนันทารัฐ

ปรับปรุงสวนเกษตร