ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นายนคร เนติพล นายกสามาคครูและบุคลากรอำเภอฝาง และนางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารในศูนย์พัฒนาคุณภาพตำบลสันทราย ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ และโรงเรียนวัดนันทาราม ณ ห้องนิทรรศการ โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่