ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนันทาราม ได้ประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนในการเปิดเรียน On Site ตลอดจนเพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงฝึกปฏิบัติการด้านงานช่าง นอกจากนั้นแล้วนายอดิศร แสนแปง ได้ถือโอกาสในการอวยพรปีใหม่แก่คณะกรรมการสถานศึกษา