นิเทศเชิงรุกและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On Site

นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นางรัชนี อุดทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ ศึกษานิเทศ ได้เข้ามานิเทศและติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม ในวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

นิเทศเชิงรุกและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On Site