กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพ(คหกรรม)

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ…งานคหกรรม คือหนึ่งในหลักสูตรทักษะอาชีพที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมที่ทำ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์