กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวรณโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน