การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

Performance Agreement…โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ของครูผู้สอนในวันที่ 14 กันยายน 2565 ขอขอบคุณ ศน.รัชนี อุดทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 นายสมหมาย มังสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม และคณะกรรมการประเมินทุกๆท่าน