โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายจาย – ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

ผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือ ยุวกาชาติ โรงเรียบ้านเวียงฝาง นำโดยนางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ รองผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ได้นำเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ คือ เด็กชายจาย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนันทาราม  โดยมีนางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่น ครูโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้