โครงการโคกหนองนา สพป.ชม.3

โรงเรียนวัดนันทาราม โดยนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดนันทารามซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3 เพื่อดำเนินการโครงการโคกหนองนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3