เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดนันทารามจัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีตัวแทนจากพรรคต่างๆ ได้ทำการหาเสียงเลือกตั้งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้จัดให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนันทาราม