เข้าเยี่ยมนักเรียนหอพักคริสตจักรที่ 1 ฝาง

นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม และ คุณครูเทอดศักดิ์  กันะโย ครูโรงเรียนวัดนันทารามได้เข้าเยี่ยมนักเรียนหอพัก ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามในหลายๆระดับชั้น เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนหอพัก นอกจากนั้นแล้วทางโรงเรียนยังได้ส่งครูเพื่อสอนในรายวิชาต่างๆให้แก่นักเรียนหอพัก