อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมในห้วข้อ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รู้จักการวางตัว การป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของตน