วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ ในการเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3