วิทยาลัยพิงค์พระนคร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพิงค์พระนคร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3