รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ ติดต่อที่ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนันทาราม (ฝ่ายทะเบียน ครูจันทนา แก้วคำ และ ครูกรรณิการ์ ปันเรือน)  โทร 053-451131  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรแสดงตัวตนอื่นๆ (นักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ
5.สำเนาผลการเรียนและใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
เอกสารข้อที่ 5 สามารถนำมาส่งในภายหลังได้หลังจากสมัครเข้าเรียน

สมัครผ่านออนไลน์

สมัครโดยตรงที่ฝ่ายทะเบียน อาคารสำนักงาน หรือต้องการโหลดใบสมัครคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง