มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายจาย – นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บ้าน

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนวัดนันทาราม นางสาวสายดิน เดชปัญญญา และนางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่น ได้เข้ามอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวเด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บ้าเมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณแม่ของนักเรียนดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ