นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยมี นายอดิศร แก้วแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้มอบ และนางสาวสิรฏา มณีชัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว