มอบทุนปัจจัยพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม มอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยมีนางจันทร์เพ็ญ กันธโย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูประจำชั้นร่วมดำเนินการมอบทุนดังกล่าว