“มหัศจรรย์ผักเชียงดา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้”มหัศจรรย์ผักเชียงดา” เป็นกิจกรรมที่ครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผักเชียงดาซึ่งนับว่าเป็นผักที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น แล้วนำผักเชียงดามาฝึกทักษะเพื่อใช้ในการประกอบเป็นอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์เช่น ชาผักเชียงดา นับว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความสุข และสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้