ปรับปรุงหน้าดินสวนเกษตร

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าดิน เพื่อเตรียมการในการพัฒนาสวนเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในปีการศึกษา 2565