ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นำโดยอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม และคณะครูที่รับผิดชอบด้านโครงการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ได้ดำเนินการขุดเจาะร่องน้ำ  ตัดกิ่งไม้ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์รถขุด อุปกรณ์ เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันทรายเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้