ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ดร.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและงานประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นายสุทร  เกษเกษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง  นายสมนึก อินหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง  ให้การต้อนรับและรับการประเมินโดยนายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม คณะครู และนักเรียนทุกคน ซึ่งในการประเมินดังกล่าวได้มีการจัดแสดงผลงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมต่างๆ ตลอดจนมีการการแสดงความสามารถด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ การติ้น cover dance ทั้งนี้ได้รับคำชมและ คำแนะนำต่างๆ จากคณะกรรมการทุกท่านอย่างเป็นกัลยาณมิตร และทางโรงเรียนวัดนันทารามจะนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป