ประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือเงินแก่ผู้ปกครองจาก สพฐ ประเมินและพิจารณาความพร้อมในการเปิด On Site

.วันที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดนันทาราม นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีนย ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ร่วมกับครู บุคลากร โรงเรียนวัดนันทารามทุกคน เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ จากครูทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชา นอกจากนั้นแล้วได้สร้างความเข้าใจและวางแนวทางในการดำนเนินการร่วมกันในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเงินแก่ผู้ปกครองรายละ 2000 บาท โดยยึดจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตลอดจนพิจารณาความพร้อมในการเปิดเรียน On Site ร่วมกัน