ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายวัฒนะ ณ เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนันทาราม และ นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา และปรึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากนี้นายอดิศร แสนแปง ได้แนะนำตนเองเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนวัดนันทาราม ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้