ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/64

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อประชุมปรึกษาข้อราชการในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนได้ชี้แจงและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทั้งนี้โรงเรียนวัดนันทารามขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป มา ณ ที่นี้ด้วย