นำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดนันทารามในกิจกรรม “กาดมั่วจิตอาสา” สพป.ชม.3

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามนางสาวสายพิน เดชปัญญา นางสาวดุษดี พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดนันทาราม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม “กาดมั่วจิตอาสา” ในครั้งนี้ มีผู้ที่ให้ความสนใจ และให้การตอบรับในอาหาร ผลิตภัณฑ์ สินค้าของโรงเรียนวัดนันทารามของเราเป็นอย่างดี