นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้ามาสังเกตการสอน

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัยคือ นางสาวรุจิรา ปลื้มจิต และนางสาววรสิกา สิริบวรสวรรค์ โดยมีนางสาวอุทัยวรรณ งูขาว ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดนันทารามเป็นครูพี่เลี้ยง