ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดนันทารามได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3