ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสันทรายที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อตัดกิ่งไม้

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 โดยนายอดิศร แสนแปง  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตัดกิ่งไม้สูง