กิจกรรมโต้วาทีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมโต้วาทีของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยคุณครูนิรดา นิรชานันท์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโต้วาทีในประเด็นต่างๆ เช่น เป็นโสดดีกว่ามีแฟน   ดูทีวีดีกว่าเล่นอินเทอร์เน็ต เกิดเป็นชายดีกว่าหญิง ฯลฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการพูด และการหาเหตุผลนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นทางความคิดต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก