กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดนันทารามร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการค่าย ตชด334 บ้านหัวนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเสนห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้อำนวยการค่าย และนายสมหมาย มังษา ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางเป็นผู้อำนวยการฝึก โดยการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกระเวนชายแดน และ ครูจากทั้งสองโรงเรียนร่วมมือกันในการดูแลลูกเสือ เนตรนารีตลอดการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี