26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูบุคลากร ขอเชิญชวนทุกท่านได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกัน และให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองให้ห่างใกลจากยาเสพติด