[034] เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด(ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด(ภาษาอังกฤษ)